Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân N

12 tháng 9 2021 12:50

câu hỏi

đặt 5 câu đơn 5 câu hiện tại giới thiệu về công việc gia đình


10

1


Ngân N

12 tháng 9 2021 12:50

giúp dùm em với ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận