Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm K

05 tháng 8 2021 13:18

câu hỏi

/storage/emulated/0/Android/data/com.zing.zalo/files/zalo/picture/63e116881885404bb9877dcbdd3d2191.jpg


9

1


Thành Đ

05 tháng 8 2021 14:55

what seems to be the trouble with you?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hai đa thức p(x)=2,2007x^4-2,008x^3-25,11x^2-3,2008x+24,1079 và Q(x)=8,1945x^4-5,1954x^3+4,1975x^2+12,1986x-11,2007. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển P(x).Q(x) sau khi đã rút gọn dưới dạng đa thức

6

Lihat jawaban (1)