Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

20 tháng 12 2019 05:10

câu hỏi

*phân tích đa thức thành nhân tử 1) x^2 + 5x - 6 2) (x^2-9):(x-3) *rút gọn 5x^2-10xy+5x^2 x-y --------------: ----- x-3 x^2-9 *tìm x x^2- 3x^2 -4x + 12


0

1


Trần V

20 tháng 12 2019 13:16

1) x² + 5x - 6=x² - x + 6x - 6=x(x - 1)+6(x -1) =(x - 1)(x + 6) 2) (x² - 9):( x - 3)=(x - 3)(x + 3): ( x - 3) = x + 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phân tích đa thức thành nhân tử : x mũ 3 trừ 9x mũ 2 cộng 6x cộng 16

19

Lihat jawaban (1)