Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi Z

25 tháng 12 2022 07:14

câu hỏi

. Peter (send) …………… the documents to his boss yesterday. A. send B. sent C. is sending D. to send

. Peter (send) …………… the documents to his boss yesterday.

 A. send B. sent C. is sending D. to send


10

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 04:00

Được xác nhận

Chào em Nhi Z, Đây là câu hỏi thuộc phần thì quá khứ đơn (past tense). Đáp án: B Bài giải chi tiết: Vì trong câu có từ "yesterday" nghĩa là hôm qua, cho nên ta phải chia động từ theo dạng V2/Ved. Ta có V2 của "send" là sent. Đáp án cuối cùng: B Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé. Cảm ơn em.

Thư 4

25 tháng 12 2022 12:44

<p>Sent bạn nhé</p>

Sent bạn nhé

Minh D

26 tháng 12 2022 09:54

<p>bạn lên mạng gõ send quá khứ đổi thành từ gì là ra nhé bạn.</p>

bạn lên mạng gõ send quá khứ đổi thành từ gì là ra nhé bạn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

We both (listen/ listens) to the radio in the morning.

9

Được xác nhận