Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

03 tháng 5 2023 13:20

câu hỏi

Đoạn văn 3-5 câu về tầm quan trọng của việc tái chế

Đoạn văn 3-5 câu về tầm quan trọng của việc tái chế 


3

1


Nguyennhuy N

24 tháng 6 2023 05:33

<p>Ngày nay, một loạt các vấn đề môi trường ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới của chúng ta. Khi toàn cầu hóa tiếp tục và các quá trình tự nhiên của Trái đất, một số xã hội đang bị ảnh hưởng bởi những rắc rối lớn về môi trường. Trước hết, một số vấn đề lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến thế giới, ô nhiễm không khí và chất thải nguy hại. Những vấn đề này có thể tránh được với việc tái chế, chẳng hạn như để giảm ô nhiễm, chúng ta có thể giảm thiễu năng lượng chi tiêu cho sản xuất công nghiệp. Do đó, có thể giảm phát thải nhà kính có hại cho môi trường và sức khỏe chúng ta</p><p>&nbsp;</p>

Ngày nay, một loạt các vấn đề môi trường ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới của chúng ta. Khi toàn cầu hóa tiếp tục và các quá trình tự nhiên của Trái đất, một số xã hội đang bị ảnh hưởng bởi những rắc rối lớn về môi trường. Trước hết, một số vấn đề lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến thế giới, ô nhiễm không khí và chất thải nguy hại. Những vấn đề này có thể tránh được với việc tái chế, chẳng hạn như để giảm ô nhiễm, chúng ta có thể giảm thiễu năng lượng chi tiêu cho sản xuất công nghiệp. Do đó, có thể giảm phát thải nhà kính có hại cho môi trường và sức khỏe chúng ta

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc: 1. There ( be ) a bag and some books on the table. 2. I ( not play ) football now. I'm tired. 3. He often ( ride ) his bicycle to school. 4. You must ( arrive ) on time. 5. The school year in Viet Nam ( start ) on September 5th.

43

Được xác nhận