Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

09 tháng 12 2019 03:01

câu hỏi

định nghĩa số nguyên tố


0

1


Trần T

09 tháng 12 2019 11:30

Số nguyên tố là tập hợp của những số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 số và chính nó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phurong trinh sau: b) (x+1)/(1−x)+(x−1)/(x+1)=4/(1−x^(2))

1

Được xác nhận