Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

22 tháng 11 2020 17:14

câu hỏi

ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với Việt Nam là gì


5

1


Y. Như

07 tháng 12 2020 09:59

Ảnh hưởng của CMT10 Nga đến CMVN: + “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền…” + Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lenin đã vạch ra đường lối cơ bản cho phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc; giải đáp về con đường giành độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân các nước bị áp bức, trong đó có Việt Nam. => Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra chân lý về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, đó là muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. + 9/1945, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời được tổ chức trên cơ sở chọn lọc những yếu tố tích cực của mô hình nhà nước Xô viết và các nhà nước khác, có những sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Nguyễn V

07 tháng 12 2020 10:37

thanks very much

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đánh giá vị trí của các tư tưởng cải cách trong tiến trình lịch sử Việt Nam nửa cuối thế kỷ xix đến trc chiến tranh thế giới thứ nhất

2

Lihat jawaban (1)