Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần V

10 tháng 11 2019 12:56

câu hỏi

(n-1)×(7n+3)-3×(n-1) chia hết cho 7 với mọi n thuộc z


0

1


Trần V

10 tháng 11 2019 12:59

ta có : (n-1)×(7n+3)-3(n-1) =(n-1)×(7n+3-3) =(n-1)×7n 7×n×(n-1):7 vậy n thuộc z

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-4x²(6x³+5x²-3x+1)

5

Lihat jawaban (1)