Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

20 tháng 11 2019 13:24

câu hỏi

?mg+?h2so4->?mgso4+?s+?h2o .cân bằng ?


0

1


Võ H

23 tháng 11 2019 16:58

6 8 6 2 8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ve khối lượng. M là một kim loại. X là Bài 17: Một hợp chất A có công thực MX, trong đó M chiếm 46.67% phi kim chu kỳ 3. Trong hạt nhân M có n − p=4, trong hạt nhân của X có n=p. Tổng số proton trong MX, la 58. Xác định số e của M và X

3

Được xác nhận