Square root
VBT
Calculator
magnet

Vân A

16 tháng 1 2020 13:53

câu hỏi

điều chế HClO từ nước giaven


2

2


H. Thu

20 tháng 1 2020 02:19

2HCl + NaClO -> Cl2 + H2O + NaCl Cl2 + H2O -> HCl + HClO

H. Thu

20 tháng 1 2020 02:20

2HCl + NaClO -> Cl2 + H2O + NaCl Cl2 + H2O -> HCl + HClO

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dãy các chất nào sau đây phản ứng được với axit HCl? (A) AgNO3, CuO, Ba(OH)2, Zn (B) Cu, CuO, NaOH, CO2 (C) CO2, Na2O, NaOH, NaBr (D) NaF, CaO, SO2, Fe (giải thích từng câu có chất nào ko phản ứng giúp em với ạ)

11

Lihat jawaban (1)