Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn X

15 tháng 4 2020 14:22

câu hỏi

Để điều chế 6,72 lít khí oxi ( đktc) trong phòng thí nghiệm người ta nhiệt phân a gam thuốc tím KMn04 a. Lập pthh của PU trên b. Tính a gam KMn04 cần use c. Đốt photphi trong bình đựng khí oxu đã thu được trên PU trên thu đc b gam chất rắn P2O5. Tính b gam chất răn thu đc sau PU


0

1


Trâm N

16 tháng 4 2020 09:52

a) 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2 0,6(mol) <==== 0,3(mol) nO2= 6,72 : 22,4= 0,3(mol) b) mKMnO4= 0,6.158=94,8(g) c) 4P+5O2 -> 2P2O5 0,3-> 0,12 mP2O5= 0,12.142=17,04(g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết các chất sau đây thuộc hợp chất nào và viết công thức hóa học của các hợp chất đó: natri hidroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt (III) oxit, muối ăn,axit clohidric, axit photphoric, kali cacbonat, canxi sunfat, nhôm hidroxit, natri photphat, sắt (III) hidroxit, natri hidrosunfat, canxi hidrocacbonat, natri đihidrophotphat, magie photphat, kẽm nitrat.

4

Được xác nhận