Square root
VBT
Calculator
magnet

Khoa N

08 tháng 4 2020 01:10

câu hỏi

. I have studied English ....................eight months. A. for                  B. since               C. by               D. in


1

1


Nguyen K

12 tháng 4 2020 08:24

B

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chuyển các câu có 2 tân ngữ sau sang câu bị động 1. They paid me a lot of money to do the job.

15

Được xác nhận