Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo H

09 tháng 4 2020 06:33

câu hỏi

Đổi câu sau sang mệnh đề đúng so that in oder that 1:we hurried to school so as not to be late 2: he climbed the tree in order to get a better view


0

1


Hải N

16 tháng 4 2020 15:54

1. we hurried to school so that we don't be late 2.he climbed the tree in order that he get a better view

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

The chef cook meals everyday (hiện tại đơn)

13

Lihat jawaban (2)

Rewrite these sentences as directed 1. My sister usually rode to school when she was a student -> My sister used....... 2.They no longer go to church -> They used..... 3. We don't write to each other any more -> We used..... 4. She often sings English songs. She's used to it -> She's used.......

19

Được xác nhận