Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

25 tháng 12 2019 05:37

câu hỏi

.....having studied a lot, Allen failed his exam A. Although B. Because of C. Despite D. Because


130

2

Được xác nhận

N. Đức

25 tháng 12 2019 10:28

Được xác nhận

Đáp án đúng là C em nhé. Câu hỏi có nghĩa "... đã học thật nhiều, Allen đã rớt kì thi" do đó ta cần một từ thể hiện ý tương phản ở đây. => chỉ có đáp án A hoặc C. (Mang nghĩa "mặc dù"). Trong đó: A. Although + mệnh đề (có chủ ngữ và động từ) C. Despite + danh từ hoặc V-ing. Vậy đáp án đúng sẽ là C em nhé. :)

Yến N

25 tháng 12 2019 12:10

c

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

more complex animals gradu ally evolved form these

1

Lihat jawaban (1)