Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo T

25 tháng 2 2020 07:08

câu hỏi

để hấp thu hoàn toàn 7,84l khí lưu huỳnh đioxit(đktc) thì cần vừa đủ 250ml dd canxihiđroxit. a) tính nồng độ mol của dd canxihiđroxit b) tính khối lượng muối trung hòa thu được.


0

2


Trần A

28 tháng 2 2020 02:50

n so2=0.35÷22.4=0.35(mol) SO2+ Ca(OH)2----)CaSO3+H20 0.35--)0.35----------)0.35 a)CmddCa(OH)2=0.35÷0.25=1.4(M) b)mCaSO3=0.35×120=42(g)

Hahahaaa H

28 tháng 2 2020 23:54

nso2= 7.84 ÷ 22.4 = 0.35 mol pthh: so2 + ca(oh)2 -> caso3 + h2o 0.35---> 0.35------>0.35-----> 0.35 a) cm ca(oh)2= 0.35÷ .25 =1.4M b) m caso3 = 0.35× 120= 42g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

CuO----->CuCl2----->Cu(OH)2----->CuCl2----->CuSO4

2

Lihat jawaban (1)

dựa vào hóa trị của nguyên tử,cho biết công thức hóa học nào đúng,công thức hóa học nào sai :MgCl, K20,CaO,HO,NaCl2,CaCl,HgCl3.và sửa lại

6

Được xác nhận