Square root
VBT
Calculator
magnet

Hieu T

06 tháng 5 2023 05:51

câu hỏi

"Could you sign the bill please" Tommy said to his customer


4

1


Tea T

09 tháng 5 2023 01:06

<p>câu trần thuật</p><p>&nbsp;--&gt;Tommy asked his customer to sign the bill.</p><p>dịch: Tommy yêu cầu khách hàng của mình ký vào hóa đơn</p><p>&nbsp;</p>

câu trần thuật

 -->Tommy asked his customer to sign the bill.

dịch: Tommy yêu cầu khách hàng của mình ký vào hóa đơn

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Learning English well is very important to get a good job in the future. =&gt;It’s……

7

Được xác nhận