Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải A

07 tháng 3 2023 08:37

câu hỏi

: Cho tam giác ABC với trung tuyến AD = 12 cm, G là trọng tâm. Khi đó độ dài đoạn GD bằng:


4

1


Nguyễn H

07 tháng 3 2023 12:11

<p>Độ dài đoạn GD bằng 6 cm.</p>

Độ dài đoạn GD bằng 6 cm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai ô tô xuất phát cùng một lúc đi từ Vinh về động lượng xe thứ nhất đi hết 1 giờ 20 phút xe thứ hai đi hết 1 giờ 15 phút tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc 2 ô tô hơn kém nhau 3 km trên giờ

41

Được xác nhận