Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng M

03 tháng 5 2020 11:38

câu hỏi

đố các bạn nhé có 24 cái bánh nướng đựng trong 6 hộp. Cô giáo mua về lớp mẫu giáo 5 hộp bánh như vậy và chia đều, mỗi cháu ăn nửa cái. Hỏi lớp mẫu giáo có bao nhiêu cháu?


0

2


Bich H

03 tháng 5 2020 13:40

1 hộp: 24:6=4(cái) cô mua số cái: 4.5=20(cái) lớp có số cháu: 20.2=40(cái)

Bich H

03 tháng 5 2020 13:41

1 hộp: 24:6=4(cái) cô mua số cái: 4.5=20(cái) lớp có số cháu: 20.2=40(cái

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)