Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen C

01 tháng 11 2021 02:32

câu hỏi

Đề bài : tính hợp lí nếu có thể a) 64.6+81.4+17.6


9

2


Childness_cute_côđơn C

01 tháng 11 2021 08:20

=64,6+(81,4+16,6) =64,6+100 =164,6

Gái X

06 tháng 11 2021 12:35

64,6+(81,4+17,6)=64,6+99 =163,6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thi lại toan

9

Lihat jawaban (1)