Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

09 tháng 12 2019 13:16

câu hỏi

√a-4 có nghĩa khi


0

1


Le T

10 tháng 12 2019 06:40

√a-4 có nghĩa khi a-4>0 →a>4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 1h30' thì đầu bể nếu mở vòi 1 trong 15p và vòi 2 trong 20p(khi mở vòi 2 vòi1 khoá) thì được 0,2 bể hỏi mếu mỗi vòi chảy riêng một mình thì sau bao nhiêu h thì đầy bể

2

Lihat jawaban (1)