Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 10 2022 11:20

câu hỏi

???????

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 11:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 10.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi x, y, z lần lượt là số đồng tiền xu loại 2000 đồng, 1000 dồng, 500 đồng.</p><p>Điều kiện là x, y, z nguyên dương</p><p>Ta có hệ phương trình</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;x + y + z = 1450 (1)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4x + 2y + z = 3000 (2)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2x + y - 2z = 0 (3)</p><p>Trừ từng vế tương ứng của phương trình (2) với phương trình (1) ta được:</p><p>3x + y = 1550</p><p>Cộng từng vế tương ứng của các phương trình (1), (2) và (3) ta có :</p><p>7x + 4y = 4450.</p><p>Giải hệ gồm hai phương trình (4) và (5) ta được.</p><p>x = 350, y = 500.</p><p>Thay các giá trị của x, y vào phương trình (1) ta được z = 600.</p><p>Vậy cửa hàng đổi được 350 đồng tiền xu loại 2000 đồng, 500 đồng tiền loại 1000 đồng và 600 đồng tiền xu loại 500 đồng.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn T,
Đây là một bài thuộc Toán 10.
Bài giải chi tiết:

Gọi x, y, z lần lượt là số đồng tiền xu loại 2000 đồng, 1000 dồng, 500 đồng.

Điều kiện là x, y, z nguyên dương

Ta có hệ phương trình

    x + y + z = 1450 (1)

    4x + 2y + z = 3000 (2)

    2x + y - 2z = 0 (3)

Trừ từng vế tương ứng của phương trình (2) với phương trình (1) ta được:

3x + y = 1550

Cộng từng vế tương ứng của các phương trình (1), (2) và (3) ta có :

7x + 4y = 4450.

Giải hệ gồm hai phương trình (4) và (5) ta được.

x = 350, y = 500.

Thay các giá trị của x, y vào phương trình (1) ta được z = 600.

Vậy cửa hàng đổi được 350 đồng tiền xu loại 2000 đồng, 500 đồng tiền loại 1000 đồng và 600 đồng tiền xu loại 500 đồng.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận