Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy D

18 tháng 3 2022 00:50

câu hỏi

-9/15ruts gọn thành phân số tối giản là


2

1


Phan T

21 tháng 3 2022 09:32

-3/5 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

change these sentnces into negative 1. they listen to music every day

6

Được xác nhận