Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệp A

08 tháng 6 2023 09:15

câu hỏi

(8-2/5)=

(8-2/5)=


10

2


Nguyễn M

08 tháng 6 2023 14:54

<p>(8-2/5)=38/5</p>

(8-2/5)=38/5

Linh T

23 tháng 6 2023 13:51

<p>(8-2/5)=(8/1-2/5)=(40/5-2/5)=(38/5)</p>

(8-2/5)=(8/1-2/5)=(40/5-2/5)=(38/5)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Tìm x b. x+4/5=3/2

4

Được xác nhận