Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

07 tháng 6 2023 06:22

câu hỏi

(8+2 1/3-3/5)

(8+2 1/3-3/5)


7

1


Hoàng K

19 tháng 6 2023 01:12

<p>= 72⁄5&nbsp;</p><p>hok tốt =)</p>

= 72⁄5 

hok tốt =)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết c) (x+3)(x^(2)−3x+9)−x(x−1)(x+1)=27.

3

Được xác nhận