Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

07 tháng 6 2023 06:21

câu hỏi

(-7)-(-5/8)

(-7)-(-5/8)


5

2


Nguyễn M

08 tháng 6 2023 14:56

<p>(-7)-(-5/8)=-51/8</p>

(-7)-(-5/8)=-51/8

Hoàng K

19 tháng 6 2023 01:13

<p>=-51/8</p><p>hok tốt =)</p>

=-51/8

hok tốt =)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biết A^(2)−B^(2)=(A−B)(A+B). Tính a) x^(2)−4

5

Được xác nhận

Cho z2 tia Oy và Oz nằm trên nửa mặt phẳng có cờ là tia Ox sao cho góc xOy bằng 75*,xOz bằng 25* a,Trong ba tia Ox,Oy,Oz nào nằm giữa hai tia còn lại b,tính góc yOz c,góc Om là tia phân giác của góc yOz tính góc xOm

1

Lihat jawaban (1)