Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao T

27 tháng 4 2023 11:58

câu hỏi

-5/6 và -7/9 so sánh

-5/6 và -7/9 so sánh

 

alt

2

1


Trần T

27 tháng 4 2023 14:38

<p>Có -5/6=-30/36</p><p>Có-7/9=-28/36</p><p>Vì -30&lt;-28 nên -30/36&lt; -28/36</p><p>=&gt; -5/6&lt; -7/9. &nbsp;Vậy -5/6&lt; -7/9 &nbsp;</p>

Có -5/6=-30/36

Có-7/9=-28/36

Vì -30<-28 nên -30/36< -28/36

=> -5/6< -7/9.  Vậy -5/6< -7/9  

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận