Square root
VBT
Calculator
magnet

Hy N

16 tháng 6 2023 02:02

câu hỏi

(-5/11) ×7/15 ×(11/-5) ×(-30)

(-5/11) ×7/15 ×(11/-5) ×(-30)


20

2


Minh A

16 tháng 6 2023 07:15

<p>-42</p>

-42

Tú T

23 tháng 6 2023 02:10

<p>(-5/11) × 7/15 × (11/-5) × (-30)</p><p>= (-5/11) × 7/15 × (-11/5) × (-30)</p><p>=(-5/11) × (-11/5) × 7/15 × (-30)</p><p>=1 × -14</p><p>=-14</p>

(-5/11) × 7/15 × (11/-5) × (-30)

= (-5/11) × 7/15 × (-11/5) × (-30)

=(-5/11) × (-11/5) × 7/15 × (-30)

=1 × -14

=-14

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|&gt;1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận