Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc B

13 tháng 5 2023 01:01

câu hỏi

- 3x + 2 >= - 5 giải bpt


6

1


Lê T

14 tháng 5 2023 02:00

<p>-3x+2≥-5</p><p>-3x≥-5-2</p><p>-3x≥-7</p><p>x≤7/3</p><p>Vấy={x∈R/x≤7/3}</p><p>Xong r đó bạn</p>

-3x+2≥-5

-3x≥-5-2

-3x≥-7

x≤7/3

Vấy={x∈R/x≤7/3}

Xong r đó bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính |x|, biết: x=3/17

0

Được xác nhận