Square root
VBT
Calculator
magnet

Phùng N

04 tháng 2 2020 12:49

câu hỏi

(3x-1)(2x+5)=0


0

1


Trần H

05 tháng 2 2020 02:56

+TH1:3x-1=0. +TH2:2x+5=0 =>. 3x=1. =>. 2x=-5 =>. x=1/3. =>. x=-5/2 Vậy x={1/3;-5/2}

Phùng N

05 tháng 2 2020 12:59

thank bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

muốn học tốt 7 đẳng thức đáng nhớ phải làm sao để dể hiểu ???

0

Lihat jawaban (1)