Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

05 tháng 11 2021 13:31

câu hỏi

√3sin2x+cos2x=-2


5

1


HngVân H

11 tháng 10 2022 13:09

√3/2sin2x+1/2cos2x=-2/2 cos(pi/6)sin2x+sin(pi/6)cos2x=-1 sin(2x+(pi/6)=-1 2x+pi/6=-pi/2+k2pi x=-pi/3+kpi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải các phương trình sau: 4sinx-5=0

11

Lihat jawaban (1)