Square root
VBT
Calculator
magnet

Cẩm L

14 tháng 5 2020 05:28

câu hỏi

-3/5+9/50+2/25


0

1


Lưu M

14 tháng 5 2020 13:48

BCNN(5,50,25) =5^2×2 =50 (-3)/5=(-30)/50 9/50 2/25=4/50

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đổi thành các phân số có mẫu dương: 13/-70=??

1

Lihat jawaban (1)