Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ H

29 tháng 1 2023 14:45

câu hỏi

(3×2)(2×5)=

(3×2)(2×5)=

alt

5

2


Nguyễn P

03 tháng 2 2023 10:36

<p>3 x 2 = 6 . 2 x 5 = 10</p>

3 x 2 = 6 . 2 x 5 = 10

Châu N

10 tháng 2 2023 15:40

<p>(3×2)(2×5)=6x10=60</p>

(3×2)(2×5)=6x10=60

An T

29 tháng 4 2023 03:03

ở giữa của hai dấu ngoặ đề bị thiếu kìa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

VI. Fill in the blank: DO/ DOES/ IS/ ARE Nam doesn't................... any toys.

3

Lihat jawaban (2)