Square root
VBT
Calculator
magnet

NgThiee N

06 tháng 12 2022 13:01

câu hỏi

(2x³ - 3x - 1 ) . ( 5x + 2 )

(2x³ - 3x - 1 ) . ( 5x + 2 )

alt

2

1


Tiên T

06 tháng 12 2022 13:52

<p>(2x³-3x-1) . (5x+2)</p><p>= 10x⁴-15x²-5x+4x³-6x-2</p><p>= 10x⁴+4x³-15x²-11x-2</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

(2x³-3x-1) . (5x+2)

= 10x⁴-15x²-5x+4x³-6x-2

= 10x⁴+4x³-15x²-11x-2

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận