Square root
VBT
Calculator
magnet

Ng H

08 tháng 4 2021 14:33

câu hỏi

|2x-3|=5x


3

1


H. Phan

09 tháng 4 2021 09:29

|A| = B <=>A = B hoặc A = -B (với B >=0) |2x-3|=5x (1) đk: 5x >= 0 <=> x >=0 (1) <=> 2x - 3 = 5x hoặc 2x - 3 = -5x <=>3x = -3 hoặc 7x = 3 <=> x = -1 (loại) hoặc x =3/7 (nhận) Vậy S={3/7}.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

x^2=2x

21

Lihat jawaban (2)