Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Q

16 tháng 9 2020 15:13

câu hỏi

(2x-1).(x+2).(x+3)


7

1


Hiếu S

17 tháng 9 2020 15:14

(2x-1).(x+2).(x+3) =2x^3+12x-x^2-6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB, AC biết BC bằng 90m tính độ dài MN

4

Lihat jawaban (1)