Square root
VBT
Calculator
magnet

Phùng T

29 tháng 1 2023 12:45

câu hỏi

|2x-1|-9=0

|2x-1|-9=0

 

alt

9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 1 2023 11:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phùng T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 5 hoặc x = - 4<br>Bài giải chi tiết:<br>| 2x - 1 | - 9 = 0&nbsp;</p><p>| 2x - 1 | = 9</p><p>2x - 1 = 9 hoặc 2x - 1 = -9</p><p>x = 5 hoặc x = -4</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Phùng T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 5 hoặc x = - 4
Bài giải chi tiết:
| 2x - 1 | - 9 = 0 

| 2x - 1 | = 9

2x - 1 = 9 hoặc 2x - 1 = -9

x = 5 hoặc x = -4


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Vũ B

30 tháng 1 2023 14:53

<p>Bỏ dấu giá trị tuyệt đối ta được 2 TH</p><p><strong>Chuyển vế: |2x - 1| = 9</strong></p><p><i>2x - 1 = 9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2x - 1 = -9</i></p><p>2x = 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2x = -8</p><p>x = 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x = -4</p><p>&nbsp;</p>

Bỏ dấu giá trị tuyệt đối ta được 2 TH

Chuyển vế: |2x - 1| = 9

2x - 1 = 9         2x - 1 = -9

2x = 10            2x = -8

x = 5                 x = -4

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gon 9/ (5x−3y)^(2)−(4x+y)(4x−y)−(3x+5y)^(2)+(x−3y)(x+y)

2

Được xác nhận