Square root
VBT
Calculator
magnet

Gấm G

11 tháng 12 2022 13:58

câu hỏi

(-299)+(-300)+(-101)


16

1

Được xác nhận

Dương M

11 tháng 12 2022 14:03

Được xác nhận

<p>=[(-299+-101)]+(-300)</p><p>=(-400)+(-300)</p><p>=-700</p>

=[(-299+-101)]+(-300)

=(-400)+(-300)

=-700

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận