Square root
VBT
Calculator
magnet

Hữu H

04 tháng 3 2023 13:49

câu hỏi

– 2 ⁄9 và 4⁄6

– 2 ⁄9 và 4⁄6


3

1


Nguyen H

05 tháng 3 2023 02:05

<p>-2/9&lt;4/6</p>

-2/9<4/6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn lim

6

Được xác nhận