Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên N

26 tháng 6 2023 01:25

câu hỏi

-2/3x -

-2/3x -

alt

5

2


Thu H

27 tháng 6 2023 01:59

<p>x=(-7/9-1):(-2/3)=8/3</p>

x=(-7/9-1):(-2/3)=8/3

Hoàng Q

27 tháng 6 2023 14:55

<p>-2/3x+1=-7/9</p><p>-2/3x &nbsp; &nbsp;= -7/9-1</p><p>-2/3x &nbsp; &nbsp;= -16/9</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; x &nbsp; &nbsp; = -16/9÷ -2/3</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; x &nbsp; &nbsp;= -16/9 × -3/2</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; x &nbsp; &nbsp;= 8/3</p>

-2/3x+1=-7/9

-2/3x    = -7/9-1

-2/3x    = -16/9

      x     = -16/9÷ -2/3

      x    = -16/9 × -3/2

      x    = 8/3

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận