Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên T

11 tháng 11 2022 03:02

câu hỏi

(1941-28)-(28-1+1941)

(1941-28)-(28-1+1941)


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

14 tháng 11 2022 02:29

Được xác nhận

Chào em, (1941-28)-(28-1+1941)= -55 Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề bài : Underland a mistake in the sentences 1 listen! someone call you 2 let me to put on my uniform, then we ca go 3 I don't like History. I think ít' s a bored suject 4Mr.Taylor is my favourite teacher. He teach Spanish 5 We decorate the walls of the class by posters and maps

5

Được xác nhận