Square root
VBT
Calculator
magnet

Vo T

13 tháng 4 2020 07:12

câu hỏi

-(18+x)=-15. 2x-5=54-(75-3x)


1

1

Được xác nhận

Bình M

13 tháng 4 2020 07:56

Được xác nhận

-(18+x) = -15 -18-x = -15 -18+15=x x=-3 vậy x=-3 2x-5=54-(75-3x) 2x-5=54-75+3x -5-54+75=3x-2x x= 16 vậy x=16

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại : giỏi ;khá ;trung bình . Số HS giỏi chiếm 1/5 số HS cả lớp ; số HS trung bình bằng 3/8 sô HS còn lại . Tính số HS mỗi loại của lớp

9

Lihat jawaban (3)