Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm T

14 tháng 4 2023 14:41

câu hỏi

(158+2655)-1548=


14

2


Đỗ V

14 tháng 4 2023 14:58

<p>(158+2655)-1548=1265</p>

(158+2655)-1548=1265

Nguyen T

14 tháng 4 2023 15:41

=1265

Nguyen T

14 tháng 4 2023 15:42

<p>=1265</p>

=1265

La T

15 tháng 4 2023 01:43

=1265

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 16x+40=10.3^(2)+5.(1+2+3)

12

Được xác nhận