Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng L

27 tháng 10 2020 00:11

câu hỏi

(12×12-44+900-1000×10×10×10×10=____________?)


4

1


Toán L

30 tháng 10 2020 22:30

Bằng -9999000. Nhé

Nguyễn Đ

27 tháng 1 2021 12:45

=-9999000

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một ngày thu có 800 ngìn đồng ;huyền đang có 9 ngàn đồng .Hỏi thu cần tích bao nhiêu ngày để bằng số tiền huyền đang có bây giờ???????????

9

Lihat jawaban (2)