Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam N

27 tháng 5 2023 01:50

câu hỏi

(1) Cho tập hợp X={2n+1} π, với n là số nguyên. Và tập Y = {4k ±1} π, với k là số nguyên. Mối quan hệ của X và Y là: A. X ⊂ Y B. Y ⊂ X C. X = Y D. X ≠ Y ai làm được thưởng tiền nha

(1) Cho tập hợp X={2n+1} π, với n là số nguyên. Và tập Y = {4k ±1} π, với k là số nguyên. Mối quan hệ của X và Y là:

A. X ⊂ Y

B. Y ⊂ X

C. X = Y

D. X ≠ Y

ai làm được thưởng tiền nha


6

2


Uyên P

28 tháng 5 2023 03:07

<p>X thuộc y</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

X thuộc y

 

 

Trâm T

29 tháng 5 2023 10:51

<p>Đáp án là: A.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Đáp án là: A. 

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gon 9/ (5x−3y)^(2)−(4x+y)(4x−y)−(3x+5y)^(2)+(x−3y)(x+y)

2

Được xác nhận