Square root
VBT
Calculator
magnet

Thục T

15 tháng 6 2023 09:33

câu hỏi

(1/3-3/11)-(2/5-13/11)-(-1/11-4/15)


8

2


Minh A

16 tháng 6 2023 07:18

<p>bằng2/15 nhé</p><p>&nbsp;</p>

bằng2/15 nhé

 

Tú T

23 tháng 6 2023 02:53

<p>(1/3 - 3/11) - (2/5 - 13/11) - (-1/11 - 4/15)</p><p>=1/3 - 3/11 - 2/5 + 13/11 - (-1/11) + 4/15</p><p>=(1/3 - 2/5 + 4/15 ) - (3/11 - 13/11 + -1/11)</p><p>=1/5 - (-1)</p><p>=6/5</p>

(1/3 - 3/11) - (2/5 - 13/11) - (-1/11 - 4/15)

=1/3 - 3/11 - 2/5 + 13/11 - (-1/11) + 4/15

=(1/3 - 2/5 + 4/15 ) - (3/11 - 13/11 + -1/11)

=1/5 - (-1)

=6/5

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

43

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

4

Được xác nhận